Leak of Police attack plan saves Youth Squat Center

CasalGracia2A leak thwarts the eviction of the Gracia youth squatters center
A leak has frustrated this morning eviction attempt o The Catalan police had planned the assault on the building located in Ros de Olano 39 at quarter to seven, when it was still dark in the town of Gracia (Barcelona City). The intentions of the police, however, reached the ears of the youth who for 11 years have been managing this social center.

From six in the morning a concentration of about a hundred people at the doors of the building and several containers with fences and barricades in the streets adjacent commands surprised police and politicians in the district. Undercover officers have visited the area and reported back. The intendant of Police, Richard Fernandez, accompanied by another person has control of the police Avenue Vallcarca and announced the suspension of the action during the day.  TV3 cameras have recorded the moment.

Young people have relocated rubbish containers across the street.

A dozen riot vans from the Mobile Brigade awaited orders from early morning parked in the neighborhood  Finally, the entire operation has been aborted. Then, after holding the streets, young people have relocated fences and containers in their place, restoring road traffic on all streets surrounding the house. From February 1

CasalGracia_0.jpg

is a valid eviction order open for fifteen days, the period runs until Friday, and then the 32 district court must decide whether Barcelona gives way to Police to act on that desire. The assembly of the Casal de Jovenes de Gracia has expressed disgust at the threat of eviction which would leave the district without a space to stimulate the activity of youth and also return the property to abandonment. There is no provision for use by the owners.
See also:
http://directa.cat/noticia/una-filtracio-frustra-desallotjament-del-casal-popular-joves-gracia
http://aj-gracia.blogspot.com.es/

Una filtració frustra el desallotjament del Casal Popular de Joves de Gràcia
by la Directa 11 Feb 2013
Una filtració ha frustrat aquest matí l’intent de desallotjament del Casal Popular de Joves de Gràcia. Els Mossos d’Esquadra havien previst l’assalt de l’edifici situat al carrer Ros de Olano 39 per quarts de set, quan encara era fosc a la vila de Gràcia. Les intencions policials, però, van arribar a orelles dels joves que des de fa 11 anys gestionen aquest centre social.
Des de les sis del matí una concentració d’un centenar de p

CasalGracia5.jpg

ersones a les portes de l’edifici i diverses barricades amb tanques i contenidors als carrers adjacents han sorprès els comandaments policials i els responsables polítics del districte. Agents de paisà han passat per la zona i han informat els seus caps. L’intendent dels Mossos, Ricard Fernàndez, s’ha personat acompanyat d’un altre comandament de la comissaria de l’avinguda de Vallcarca i ha comunicat la suspensió de l’actuació durant el dia d’avui. Càmeres de TV3 i ACN han enregistrat el moment.

Els joves han recol·locat els contenidors al seu lloc

Una desena de furgonetes d’antiavalots de la Brigada Mòbil esperaven ordres des de primera hora del matí aparcades al barri de Penitents i a la comissaria del carrer Marina. Finalment, tot l’operatiu ha quedat anulat. Aleshores, i després de celebrar-ho, els i les joves han recol·locat les tanques i els contenidors al seu lloc, restablint el trànsit viari a tots els carrers que envolten el casal. Des de l’1 de febrer és vigent una ordre de desallotjament oberta durant una forquilla temporal de quinze dies, el període es perllongarà fins aquest divendres, i serà aleshores quan el jutjat de primera instància 32 de Barcelona haurà de decidir si dóna via lliure als Mossos per a que actuïn el dia que vulguin. L’assemblea del Casal Popular de Joves i Arran Gràcia han manifestat la repulsa davant l’amenaça de desallotjament, que deixarà el barri sense un espai de dinamització de l’activitat del jovent i, a més, tornarà la finca a l’abandonament. No hi ha cap previsió d’ús per part dels seus propietaris.

CasalGracia3.jpg
See also:
http://directa.cat/noticia/una-filtracio-frustra-desallotjament-del-casal-popular-joves-gracia
http://aj-gracia.blogspot.com.es/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.