Barcelona Antifascists Communique on Arrests/Can Vies Attack

ANTIFA

Anti-Fascist communique on latest repression

The repressive forces of the Caealan Police arrested on Tuesday 6 anti- fascist comrades in the neighborhoods and towns of San Andres, Hospitalet , Sant Feliu and Vilanova . On the other hand , early this morning , around 06:30 , the same police force , in an almost military deployment has proceeded to assault the Can Vies Squatted Social center in the Sants Barrio with nearly 200 agents , including riot and plainclothes police units.CAN VIES                                                          traffic jam of police vans at Can Vies this morningAn aseptic police statementi nforms us that this operation is part of the judicial process of the events of October 12 in the same neighborhood .On 12 October the fascist group ‘España en Marcha’ was threatening  a massive march in which they would come (from Madrid) to ” hunt down Caralans ” and clean our streets of rat separatists .”   They called on everyone to come in hordes of coaches from everywhere, and they said this after attacking the offices of the Catalan Government in Madrid on September 11 . We must remember that España en Marcha is composed  an amalgam of factions from the ultra right…  Democracia Nacional, the Falange , Nudo patriota Español , and  the neo-Nazi National Alliance , whose leader , Pedro Pablo Peña , had defended the ” armed struggle “and the shedding of ” blood ” to defend the territorial integrity of Spain.
A call, in short, os a provocative and threatening nature , which links the tradition of aggression and persecution they commemorate every October 12 , the Day of the ”Spanish Race”  as they say ! enemies .
21005127
Given such bravado and absolute impunity , as social movements in Barcelona and part of our country, we decided to mobilize and get outside to prevent the presence of fascism in our city. It was this response that prevented the fascist march from passing through Sants , and remember that their march was exclusively an apology for fascism and  Franco regime with all its symbols . 
We must remember now what have been the consequences of fascism in our country in particular and the world ? Please do not come to us yet again with  politically correct speeches or talks about the defense and the rights of those who have murdered a thousand times and left our comrades corpses in the gutters of history. Neutrality against fascism is a  false and dangerous  position .
What is ridiculous to want to apply laws made ​​by the winners and talk about democracy , tolerance and understanding. . . the only thing that is certain is that the advance of fascism has never been stopped  by sold out flimkies or state institutions that claim to represent the people, but rather bythe resistance  of those who have stood up in the street , and  self- organized .We see this police operation , therefore, not only as the  weakness of the State with dascism but also their complicity with these factions , and the general escalation of repression which we live today , through which they hope to is to neutralize the growing militancy shown more every day and by more sectors of society .” You’re obliging us to hate nore and more” wrote someone as a clear warning , because every day we are more angry and anti- fascist and anti -capitalist and believe more clearly what is our way forward and what errors we’ll never fall into again.
web1
SOLIDARITY WITH  CAN VIES SQUAT CENTER AND WITH THE detained and arrested antifascists
Email: antifabcn ( nospam ) riseup.net 29 Jan 2014
Antifascist Platform of Barcelona

Comunicat de la Plataforma Antifeixista davant la darrera operació repressiva

29 Jan 2014
Comunicat de la Plataforma Antifeixista davant la darrera operació repressiva
Les forces repressives dels mossos van detenir ahir dimarts 28 a sis companys i companyes anti-feixistes als barris i localitats de Sant Andreu, Hospitalet, Sant Feliu i Vilanova i la Geltrú. D’altre banda, la matinada d’avui, entorn a les 06:30, el mateix cos policial, en un desplegament quasi militar, ha procedit a registrar el centre social okupat Can Vies al barri de Sants amb prop de 200 agents, entre unitats policials antidisturbis i de paisà voltant per les immediateses.En una nota presumptament asèptica se’ns informa de que aquesta operació s’emmarca en el procés judicial dels fets ocorreguts el passat 12 d’octubre al carrer de la Bordeta del mateix barri. Potser en aquesta vida tan ràpida tots i totes oblidem amb massa facilitat, però diuen que hi ha qui manté el dit al gallet de la memòria per combatre tanta amnèsia interessada.El passat 12 d’octubre España en Marcha va estar amenaçant la convivència d’aquesta ciutat intimidant implícita i explícitament a qualsevol persona que no pensi com ells, amb una marxa multitudinària en la que vindrien a “caçar-nos” i a netejar els nostres carrers “de rates separatistes”. Van dir a tothom que arribarien hordes en autocars de tot arreu, i ho van dir després d’atacar l’acte oficial de la Generalitat a Madrid, el passat 11 de setembre. Hem de recordar que España en Marcha la composen una amalgama de grupuscles d’ultra dreta, Democracia Nacional, la Falange, Nudo patriota Español, o la neonazi Alianza Nacional, el dirigent de la qual, Pedro Pablo Peña, havia defensat la “lluita armada” i el vessament de “sang” en defensa de la integritat territorial espanyola.
Una convocatòria, en definitiva, de caire provocatiu i amenaçant, que enllaça amb la tradició d’agressions i persecucions que intenten practicar cada 12 d’octubre, el dia de la raça segons ells!!!, contra tots aquells que considerin els seus enemics.índiceDavant de tantes fanfarronades i de la més absoluta impunitat, els moviments socials de Barcelona i de part del nostre país, vam decidir mobilitzar-nos i sortir al carrer per impedir la presència del feixisme a la nostra ciutat. Va ser aquesta resposta la que va impedir que poguessin desfilar pel barri de Sants, i no cal que recordem que el seu acte va ser única i exclusivament apologia del feixisme/franquisme amb totes els seus símbols. Cal q recordem ara quines han estat les conseqüències del feixisme pel nostre país, en concret, i per la resta del món?? Si us plau, que no ens vingui ningú ara amb discursos políticament correctes o que ens parlin de la defensa i els drets que tenen els que ens han assassinat mil vegades i ens han deixat a les cunetes de la història. La neutralitat davant del feixisme esdevé falsa, esdevé un posicionament perillosament covard. Què ridícul resulta voler aplicar lleis fetes pels vencedors i parlar-nos de democràcia, tolerància, entesa . . . l’únic que és cert és que l’avanç del feixisme no ha estat mai aturat per l’institucionalisme ni pels botiflers que diuen representar el poble, sinó per l’empenta dels qui els hem plantat cara al carrer, de manera auto-organitzada.Emmarquem aquesta operació policial, per tant, no només en la feblesa i sinó també en la complicitat que l’Estat mostra davant aquests grupuscles, i en l’escalada repressiva general que vivim avui dia, mitjançant la qual es tracta de neutralitzar la combativitat creixent que dia a dia mostrem cada cop més sectors socials.

“Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio”, va escriure algú com a clara advertència, perquè cada dia estem més incendiaris i més anti-feixistes i més anti-capitalistes i més convençuts de quin és el nostre camí i quins són els erros que no estem ni disposats ni disposades a tornar a cometre.300px-barcelona_okupa_can_vies

SOLIDARITAT AMB CAN VIES I SOLIDARITAT AMB ELS DETINGUTS I LES DETINGUDES ANTI-FEIXISTES

Plataforma Antifeixista de Barcelona

One thought on “Barcelona Antifascists Communique on Arrests/Can Vies Attack”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.