New anarcho TV to “break the wall of silence”

An enthusiastic team of fifteen people enables RojoyNegroTV, to broadcast the second Tuesday of each month live on Channel 33 in Madrid, an area promoted by the union CGT (anarcho-syndicalist)

web_lauragomezRojoyNegroTV  (Red and Black TV) wants not only to be the voice of the CGT, but also “a space of critical debate.”   

by Jordi Navarro   We’re ready.. Everyone knows what to do, when and how. Despite the hustle and stress of the last minutes before the live broadcast, we dont lose our good humor. They are almost fifteen people-more than half women- who since January this year, make RojoyNegroTV (RNTV) possible, every second Tuesday of the month, live on Channel 33, and also streamed from Madrid on the website, rojoynegrotv. org. Miniatura2_0The professionalism of the team is added to by the motivation of our  ‘amateur’ spirit. “The core  technical work is done by four or five people. Some come from the TV Castilla-La Mancha, (the sound engineer and producer), who defend public television in La Mancha… ” explains Mark Ferrero, project coordinator of RNTV.web_rntvrepresion2RNTV is the voice of the CGT trade union, but aims to be more things, as illustrated by  Ferrero: “We’d like to become a point of confluence of the labor and anarchist movement, and a space to encourage critical thinking and break the wall of silence surrounding the official media … ”

In fact, most of the project partners RNTV are not affiliated with the union. “The audiovisual project CGT is an open project,” summarizes the coordinator of the channel.

The studio belongs to Channel 33, “a local television of Madrid, which hosts a wide variety, from priests to anarcho-syndicalists”

“The seed has been planted”

In each program RNTV tries a different theme: corruption, repression, manipulation of the media, among others. In the case of repression, the program featured, among others, the presence of Rodrigo Lanza, ‘Alfons’, Laura Gómez and Pablo Hasel. nn

Each of these people alone could fill the program explaining their experience. However, their presence is not common on television. “We’re labelled ‘counter’, ‘alternative’, ‘militant’ … I think that in fact we are the media. The general media rely on banks, we rely on a trade union organization, others are cooperative…

Ferrero concludes that “the difference is the content. An open mode of  journalism without fear, without hiding information. “

Other Madrid media

Today in Madrid we’re in the golden age, relatively, of media for social transformation, but that’s not synonymous with ‘easy’. The proliferation of newspapers, radio and television that promote critical thinking and assemblyism is a reality.

In the case of television, besides the aforementioned RNTV there is Tele-K. And in the press, Diagonal stands as a reference after its tenth year of existence, but is now followed by a trail of publications as diverse as Voces de Pradillo (local newspaper of Móstoles barrio) Madrid15m (publication of assemblies emerged four years ago, following the movement of the Indignants), the cooperative La Marea, Mongolia, and the  openly anarchist Todo por hacer,.. which can be found in the most unexpected corners of the capital of the Spanish kingdom.

Of course, the media have their representation radio, such as the veteran Radio Almenaran (Beacon)and most recently, also post-15M- Agora Sol Radio. “You could say that right now we are in a sweet moment with regard to alternative or free media, although it is also a very difficult time. If the RNTV project failed for any reason, things would carry on…

At the moment, we have already planted the seed, “reflects Ferrero. Right now this seed is still germinating, anarcho television will next broadcast on 12 May at 9 pm.


 

RojoyNegroTV no vol ser només la veu de la CGT, si no també “un espai per fonamentar el debat crític”.
  original en Catalá   Jordi Navarro

Tothom sap què ha de fer, quan i com. Malgrat el tràfec i la tensió propis dels darrers minuts abans l’emissió en directe, no es perd el bon humor. Són gairebé quinze persones –més de la meitat, dones- que, des del gener d’enguany, fan possible RojoyNegroTV (RNTV) cada segon dimarts de mes, en directe al Canal 33 madrileny i per streaming al lloc web del programa, rojoynegrotv.org.

A la professionalitat amb que hi treballa l’equip se suma la motivació pròpia de l’esperit ‘amateur’. “El nucli dur sobre qui recau el treball més tècnic el formem quatre o cinc persones. Algunes provenen de la televisió de Castella-la Manxa, com el tècnic de so i el realitzador, que defensen la televisió pública manxega, la qual s’enfronta al mateix problema que té RTVE, i que abans va tenir TeleMadrid: les dobles plantilles”, explica Marcos Ferrero, coordinador del projecte RNTV, el qual ens rep uns dies després del darrer programa a la seu del comitè confederal de la CGT a Madrid, situada al benestant barri de Chamberí.

RNTV és, doncs, la veu de la CGT, si bé aspira a ser més coses, tal com il·lustra el mateix Ferrero: “Si no un referent, sí un punt de confluència del moviment obrer i llibertari, així com un espai per fomentar el pensament crític i trencar el mur de silenci que els mitjans oficialistes tenen entorn la CGT, o cap a informacions sobre col·lectius afins”. De fet, la majoria de col·laboradores del projecte RNTV no són ni afiliades al sindicat. “El projecte audiovisual de la CGT és un projecte obert”, sintetitza el coordinador del canal.

L’estudi de gravació pertany al Canal 33, “una televisió de proximitat de Madrid, que compta amb una graella molt diversa, des de capellans fins a anarcosindicalistes”

L’espai des d’on s’emet el programa de RojoyNegroTV cal buscar-ho lluny de Chamberí, en un quart pis situat en algun dels carrerons que envolten la placeta d’Antón Martín, llindar entre el barri de les Lletres i Lavapiés, on precisament es troba el monument en record als advocats laboralistes assassinats per l’extrema dreta l’any 1977 en un despatx del carrer Atocha. L’estudi de gravació pertany al Canal 33, “una televisió de proximitat de Madrid, que compta amb una graella molt diversa, des de capellans fins a anarcosindicalistes”, en paraules de Ferrero. “Primer vam proposar-ho a Tele-K (una cadena de televisió de Vallecas), per ser una mitjà social, sense ànim de lucre. Però RNTV no els encaixava a la seva programació perquè ja comptava amb moltes tertúlies, que és un format accessible per als qui no disposem de molts mitjans”.

“La llavor ja ha estat plantada”

Cada programa de RNTV ha tractat sobre una temàtica diferent: corrupció, repressió, manipulació als mitjans de comunicació, entre altres. En el cas de l’afer repressiu, el programa va comptar, entre d’altres, amb la presència de Rodrigo Lanza, ’Alfon’, Laura Gómez i Pablo Hasél. Cadascuna d’aquestes persones ompliria tota sola el minutatge d’un programa explicant la seva experiència. Tanmateix, la seva presència no és gens habitual en programes de televisió. “Les etiquetes de ‘contrainformació’, ‘alternatiu’, ‘militant’… Jo penso que, en realitat, som mitjans de comunicació. Els mitjans generalistes depenen dels bancs, nosaltres d’una entitat sindical, d’altres són una cooperativa. Però no deixem de ser mitjans de comunicació, que ens hem de mirar d’igual a igual”. Ferrero conclou que “la diferència és el contingut. Fer periodisme d’un mode obert, sense por, i sense amagar informació”.

L’altre premsa madrilenya

Avui en dia, a Madrid, els mitjans de comunicació per la transformació social viuen uns temps daurats, expressió que no pretén ser sinònim de ‘fàcils’. La proliferació de premsa escrita, ràdio i televisió que fomenten el pensament crític des de l’assemblearisme, és una realitat. En el cas televisiu, a més de RNTV cal recordar l’esmentada Tele-K. I a la premsa escrita, Diagonal destaca com a referència després del seu desè any d’existència, si bé actualment és seguit per una estela de publicacions tan diverses com ara Voces de Pradillo (diari local de Móstoles), Madrid15m (publicació de les assemblees sorgides quatre anys enrere, arran el moviment dels indignats), la cooperativa La MareaMongolia, o la publicació mensual gratuïta i obertament llibertària Todo por hacer, que hom pot trobar en els racons més insospitats de la capital del regne espanyol.

Per descomptat, també els mitjans radiofònics tenen la seva representació, com ara la veterana Radio Almenara o la més recent -també post-15M- Ágora Sol Radio. “Es podria dir que a hores d’ara ens trobem en un moment dolç pel que fa a mitjans de comunicació alternatius o lliures, si bé també és un moment molt difícil. Si el projecte de RNTV fracassés per manca d’acollida o per qualsevol altra raó, no passaria res. De moment, la llavor ja l’hem plantada”, reflexiona Ferrero. Mentre aquesta llavor segueix germinant, la televisió anarcosindicalista tornarà a emetre el pròxim 12 de maig a les 9 de la nit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.