Over 50 organizations demand redirection of military spending to social and health needs ..Eng/Eus/Esp

from Kaos en la Red By KEM-MOC Bilbao, May 31, 2021, Eng translation TheFreeOnline

(in Basque-Euskera and Spanish below)

KEM MOC Grupo Antimilitarista Bilbao y Sinkuartel ...

In total, more than fifty groups throughout the Spanish State have adhered to a manifesto promoted by antimilitarist and pacifist associations that vindicates Fiscal Objection (tax witholding) to military spending as a legitimate form of protest against militarism and construction of alternatives to it.

KEM MOC Grupo Antimilitarista Bilbao y Sinkuartel ...

During the first year of the pandemic, it became clear that militarization is not the best response to a crisis, especially when it comes to a health crisis caused by a virus, which in the whole of the State found the public health systems very weakened after years of cuts, with the dire consequences that this implied.

However, far from having learned from this mistake and having reduced military and weapons spending to guide it to strengthen the health system and other social protection systems, during the first and second year of the pandemic in the Spanish State, new increases in military spending have begun, with a 9.6% increase between 2020 and 2021.

As an example, the budget for military research planned for 2021 triples health R&D, aimed at vaccines and responding to the pandemic.

Insumissia - Antimilitaristas.org

Against this background, antimilitarist and pacifist entities throughout the State have coordinated to draw up a manifesto that calls for reorienting military spending towards social purposes and claims Fiscal Objection to military spending as a form of disobedience in the face of this investment in preparing for war.

It should be remembered that the Spanish State is ranked 17th in the world ranking of countries that spend the most on weapons, according to the SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

KEM MOC Grupo Antimilitarista Bilbao y Sinkuartel ...

The manifesto, which was drawn up coinciding with the start of the income statement campaign in the whole of the State, and has gathered support from more than 20 organizations in Euskal Herria and 50 throughout the State, is made public coinciding with the Armed Forces Day, to show the rejection of the militarization of budgets and defend disobedience when paying our taxes through income tax returns.

Not one person, not one euro for war. Against armies and the preparation of wars, disobey, disarm your taxes and build alternatives!

Full statement and list of signatory organizations *Spanish language: https://bit.ly/OFGM_SeguridadHumana

note: one Spanish billion = 1000 billion

Más de una veintena de organizaciones vascas pide reorientar el gasto militar hacia necesidades sociales y sanitarias

Por KEM-MOC Bilbao Publicado el 31 May, 2021 Patrocinado

(en euskera más abajo)

En total más de cincuenta colectivos en todo el Estadose han adherido a un manifiesto promovido por asociaciones antimilitaristas y pacifistas que reivindica la Objeción Fiscal al gasto militar como forma legítima de protesta contra el militarismo y construcción de alternativas al mismo.

Durante el primer año de pandemia quedó claro que la militarización no es la mejor respuesta ante una crisis, sobre todo cuando se trata de una crisis sanitaria causada por un virus, que en el conjunto del Estado encontró los sistemas públicos de salud muy debilitados después de años de recortes, con las funestas consecuencias que eso implicó.

«Banqueros, militares, parásitos sociales» (KEM-MOC ...

Sin embargo, lejos de haber aprendido de este error y haber reducido el gasto militar y en armamento para orientarlo a reforzar el sistema de salud y otros sistemas de protección social, durante el primer y segundo año de pandemia en el Estado español se han registrado nuevos aumentos del gasto militar, con un 9,6% de incremento entre el 2020 y el 2021. Como ejemplo, el presupuesto destinado a investigación militar previsto para 2021 triplica la I+D sanitaria, destinada a vacunas y a dar respuesta a la pandemia.

Ante este panorama, entidades antimilitaristas y pacifistas de todo el Estado se han coordinado para elaborar un manifiesto que pide reorientar el gasto militar hacia fines sociales y reivindica la Objeción Fiscal a los gastos militares como forma de desobediencia frente a esta inversión en preparar la guerra. Conviene recordar que el Estado español se encuentra según el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) en el 17º puesto del ranking mundial de países que más gastan en armamento.

Grupo Antimilitarista Bilbao | KEM - MOC | Sinkuartel

El manifiesto, que se elaboró coincidiendo con el inicio de la campaña de la declaración de la renta en el conjunto del Estado, y ha recogido adhesiones de más de 20 organizaciones de Euskal Herria y 50 de todo el Estado, se hace público coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas, para mostrar el rechazo a la militarización de los presupuestos y defender la desobediencia a la hora de pagar nuestros impuestos a través de la declaración de la renta.

Ni una persona, ni un euro para la guerra. Contra los ejércitos y la preparación de las guerras, ¡desobedece, desarma tus impuestos y construye alternativas!

Comunicado íntegro y listado de organizaciones firmantes: https://bit.ly/OFGM_SeguridadHumanaHogei euskal erakundek baino gehiagok gastu militarra gizarte eta osasun beharrizanetarako bideratzea eskatu dute.

Estatu osoko berrogeita hamar kolektibok baino gehiagok bat egin dute elkarte antimilitaristek eta bakezaleek sustatutako manifestu batekin. Manifestu horren arabera, gastu militarrari Eragozpen Fiskala egitea modu legitimo gisa aldarrikatzen du, militarismoaren aurka protesta egiteko eta horren alternatibak eraikitzeko.

Antimilitaristas se encadenan a los vehículos de la ...

Pandemiaren lehen urtean, argi geratu zen militarizazioa ez dela erantzun onena krisi baten aurrean, batez ere birus batek eragindako osasun-krisia denean; izan ere, Estatuan, osasun-sistema publikoak oso ahulduta aurkitu zituen, urteetako murrizketen ondoren, eta horrek ondorio kaltegarriak ekarri zituen.

Hala ere, akats horretatik ikasi eta gastu militarra eta armamentua murriztu beharrean, osasun-sistema eta gizarte-babeseko beste sistema batzuk indartzera bideratzeko, pandemiaren lehen eta bigarren urteetan, gastu militarra handitu egin da Espainian, % 9,6 2020tik 2021era. Adibide gisa, 2021erako aurreikusitako ikerketa militarrerako aurrekontuak osasun-arloko I+G hirukoiztu egiten du, txertoetarako eta pandemiari erantzuteko bideratuta dagoena.

Protesta de Greenpeace, Intermon-Oxfam y Ongi Etorri ...

Egoera horren aurrean, Estatu osoko erakunde antimilitaristak eta bakezaleak koordinatu egin dira manifestu bat egiteko. Manifestu horrek gastu militarra helburu sozialetara bideratzea eskatzen du, eta gastu militarrekiko eragozpen fiskala aldarrikatzen du, gerra prestatzeko inbertsio horren aurrean desobeditzeko modu gisa. Komeni da gogoratzea Estatu espainiarra SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) delakoaren arabera armagintzan gehien gastatzen duten herrialdeen munduko rankingeko 17. postuan dagoela.

Estatu osoan errenta-aitorpenaren kanpaina hastearekin batera egin zen manifestua, eta Euskal Herriko 20 erakunde baino gehiagoren eta Estatu osoko 50 erakunderen atxikimenduak jaso ditu. Manifestu hori Indar Armatuen Egunean argitaratu da, aurrekontuen militarizazioa gaitzesteko eta gure zergak errenta aitorpenaren bidez ordaintzeko orduan desobedientzia defendatzeko.

Ez pertsonik, ez eurorik gerrarako. Armaden eta gerren prestaketaren aurka, desobeditu, zure zergak desarmatu eta alternatibak eraiki!

Erakunde sinatzaileen jakinarazpen osoa eta zerrenda: https://bit.ly/OFGM_SeguridadHumana

2 thoughts on “Over 50 organizations demand redirection of military spending to social and health needs ..Eng/Eus/Esp”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.